Werksfeer verhogen...?

Geef je bureaustoel

een positieve draai!

Zit jij lekker...

in je vel?

De laatste...

druppel?

Privacy

Hosmus Synergie gaat met zorg om met de tot personen herleidbare informatie (persoonsgegevens). Voor  de wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens  zijn de wettelijke voorschriften en de beroepscode leidend.

Definitie

Onder persoonsgegevens worden verstaan:  gegevens die naar hun aard feitelijke informatie over een persoon geven, waarbij met name bedoeld wordt gegevens die betrekking hebben op arbeidsverleden en –toekomst, re-integratie, arbeid belemmerende factoren, gegevens betreffende ziekteverzuim en –begeleiding etc.

Doel

Registratie en verwerking van persoons- en andere gegevens heeft tot doel  het bieden van (administratieve) ondersteuning bij verzuimbegeleiding en re-integratieactiviteiten, medische onderzoeken, keuringen, preventieve activiteiten etc.

Gegevens kunnen afkomstig zijn van de geregistreerde persoon, diens leidinggevende of werkgever, professionals van een ingeschakeld interventiebedrijf, de curatieve sector casemanager, UWV en andere bij de verzuimbegeleiding, het preventief onderzoek of keuring betrokken derden.

Persoonlijke aantekeningen behoren niet tot het dossier en worden gescheiden (beveiligd) bewaard. Deze aantekeningen zijn alleen voor eigen gebruik en worden vernietigd/verwijderd zodra ze hun functie hebben vervuld.

Informatie-uitwisseling bedrijfsarts

Aan de werkgever, leidinggevende of casemanager worden naar aanleiding van verzuimconsulten mondeling of schriftelijk conclusies vertrekt, welke voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De bedrijfsarts beperkt zich hierbij tot de informatie die noodzakelijk is voor het beoordelen van de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding of re-integratie.

Aan de werkgever of derden worden geen medische persoonsgegevens verstrekt tenzij dit noodzakelijk is en de werknemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Van die toestemming wordt aantekening gemaakt in het (medisch)dossier.

Aan de werkgever worden geen mededelingen gedaan over bezoek van een werknemer aan het arbeidsomstandighedenspreekuur of over vrijwillige deelname van werknemer aan periodieke onderzoeken. Hierbij maakt het niet uit of het initiatief voor het bezoek door de werkgever of door de werknemer is genomen. Indien naar aanleiding van een dergelijk bezoek of deelname de bedrijfsarts advies wenst te geven aan de werkgever, dan is daarvoor de uitdrukkelijke en gerichte toestemming van de werknemer nodig. Deze toestemming is ofwel aangetekend in het dossier en/of bevestigd middels een schriftelijke machtiging.

Als een wettelijke verplichting moet worden nagekomen mogen persoonsgegevens zonder toestemming van de werknemer worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld aan het UWV in het kader van uitvoering van taken van het UWV.

De bedrijfsarts mag medische gegevens opvragen van de zieke werknemer bij diens behandelend arts als dat noodzakelijk is. De werknemer ondertekent hiertoe een machtigingsformulier. Bij de vraag aan de curatieve sector stelt de bedrijfsarts gerichte vragen. Ontvangen medische gegevens worden vastgelegd in het medisch deel van het dossier.

Informatie-uitwisseling psycholoog

De psycholoog verstrekt uitsluitend informatie aan een gespecificeerd persoon met schriftelijke toestemming van de cliënt.

Recht op inzage

Een ieder van wie Hosmus Synergie over  persoonsgegevens beschikt heeft het recht op inzage in de betreffende gegevens. Inzage geschiedt aan de betreffende persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Recht op correctie

Desgevraagd kan een ieder van wie Hosmus Synergie over persoonsgegevens beschikt  een verzoek doen tot correctie. Correctie vindt plaats als er gronden zijn om aan het correctieverzoek te voldoen (feitelijke onjuistheden). Geregistreerde ontvangt een afschrift van de gecorrigeerde gegevens.

Indien niet wordt overgegaan tot correctie meldt Hosmus Synergie dit, met redenen omkleed, binnen vier weken aan geregistreerde. Het verzoek tot correctie wordt opgenomen in het dossier.