Werksfeer verhogen...?

Geef je bureaustoel

een positieve draai!

Zit jij lekker...

in je vel?

De laatste...

druppel?

Diensten

(Arbo-)dienstverlening

Bij (Arbo-)dienstverlening kunt u denken aan verzuimbegeleiding en -advisering, Sociaal Medisch Teamoverleg, keuringen, etc. Overige dienstverlening kan bestaan uit het geven van trainingen, op maat gemaakt naar uw ontwikkelingswensen binnen uw organisatie, zoals:

  • Het trainen van leidinggevenden met het omgaan met psychische klachten bij hun werknemers
  • Training aan management en leidinggevenden o.a. gericht op communicatie
  • Inzet van de bedrijfsarts bij vastgelopen trajecten, zoals bv in de verzuimbegeleiding naast uw reguliere “huisdienstverlener”
  • Advisering en inzet bij het op orde brengen van uw verzuimbegeleiding

Bovenstaande diensten kunnen overigens plaats hebben naast uw eigen “huisdienstverlener”.

Risico inventarisatie & Evaluatie

Wij bieden tevens ondersteuning en advies bij bv uw RI&E* en PMO**. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het Arboportaal: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie—evaluatie

* RI&E: Risico inventarisatie & Evaluatie **PMO: Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek

Volgens artikel 18 van de Arbowet is de werkgever verplicht om een zogenaamd PMO (formeel ook nog PAGO genoemd, Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) uit te voeren:

‘De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat er op is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich mee brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.’

Doel van het PMO

Het PMO kent drie kerndoelen:

  1. Preventie van beroepsziekten en arbeid gebonden aandoeningen bij individuele en groepen werknemers.
  2. Bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele en groepen werknemers in relatie tot het werk.
  3. Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele medewerkers.

De drie kerndoelen gelden voor elk PMO. Afhankelijk van de bedrijfssituatie en de gezondheidsrisico’s kan een bepaald kerndoel een hogere prioriteit krijgen.

Neemt u gerust contact met ons op als u hier meer over wilt weten!