Werksfeer verhogen...?

Geef je bureaustoel

een positieve draai!

Zit jij lekker...

in je vel?

De laatste...

druppel?

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts.

Taken van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen zodat werknemers gezond en veilig kunnen werken. In de Arbeidsomstandighedenwet is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

De bedrijfsarts staat als zodanig ingeschreven in het BIG-register. Dit geeft duidelijkheid over bevoegdheden en deskundigheid van de bedrijfsarts. Afhankelijk van de situatie kunnen ook andere arbodeskundigen adviseren over gezond en veilig werken. Zoals een arbeids- en organisatiedeskundige (A&O deskundige), arbeidshygiënist of veiligheidskundige.

Verplicht samenwerken bij verzuimbegeleiding, keuringen en onderzoek

Bedrijven zijn verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld bij:

 • de verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden;
 • aanstellingskeuringen als het bedrijf die laat doen;
 • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) / Preventief Medisch Onderzoek (PMO).

Privacy en onafhankelijkheid van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts voert zijn beroep onafhankelijk uit. Hij brengt adviezen uit die in het belang zijn van de gezondheid van de werkenden. De bedrijfsarts werkt ook samen met de ondernemingsraad (of de personeelsvertegenwoordiging), de preventiemedewerker en met andere interne en externe deskundige(n).

Privacy van de werknemer

De bedrijfsarts moet zich houden aan verschillende privacyregels en mag geen medische gegevens of informatie over privézaken van de werknemer aan de werkgever geven. Hij mag de werkgever wel adviseren over eventuele werkaanpassingen en informeren over de verwachte verzuimduur en de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is. Een werknemer heeft altijd recht op inzage in zijn medisch dossier. De bedrijfsarts mag alleen informatie over de gezondheid van de werknemer opvragen bij de huisarts of specialist met toestemming van de werknemer. Zie ook de Leidraad Bedrijfsarts en privacy van de NVAB. In gezamenlijk overleg met de werknemer als ook met toestemming of op verzoek van de werknemer kan in sommige situaties besloten worden om bepaalde informatie wel te delen met de werkgever. De bedrijfsarts zal dit dan samen met u bespreken en doornemen en uw expliciete toestemming daarvoor vragen.

In gezamenlijk overleg met de werknemer als ook met toestemming of op verzoek van de werknemer kan in sommige situaties besloten worden om bepaalde informatie wel te delen met de werkgever. De bedrijfsarts zal dit dan samen met u bespreken en doornemen en uw expliciete toestemming daarvoor vragen.
Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar de Arboportaal site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De 10 kernwaarden van de bedrijfsarts

 1. Al het handelen van de bedrijfsarts is gericht op het voorkomen van beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen, en op behoud van duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Dit in het belang van die werknemer, de maatschappij waarin hij leeft, en de organisatie waaraan de bedrijfsarts adviseert.
 2. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg gaat over de wisselwerking tussen arbeid en gezondheid. De bedrijfsarts stemt die zorg af op de specifieke arbeidssituatie: een zorgpakket op maat.
 3. De bedrijfsarts levert bedrijfsgeneeskundige zorg vanuit een professioneel onafhankelijke positie, waarin hij de verantwoordelijkheid neemt voor de aard en inhoud van zijn zorgverlening.
 4. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg is zowel preventief als curatief en impliceert dat de werknemer vrije toegang tot die zorg heeft (bijvoorbeeld in een open spreekuur). Zijn recht op privacy wordt altijd gerespecteerd.
 5. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg vereist actueel inzicht in en dus regelmatig onderzoek van de werkomstandigheden.
 6. De bedrijfsarts is toegankelijk voor leidinggevenden en de vertegenwoordiging van werknemers, en andersom zijn deze ook aanspreekbaar voor de bedrijfsarts.
 7. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg vereist, indien geïndiceerd, samenwerking met of verwijzing naar andere deskundigen binnen en buiten de arbeidsorganisatie en de gezondheidszorg.
 8. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg voldoet aan wettelijke kaders en door de beroepsgroep opgestelde wetenschappelijk onderbouwde (‘evidence based’) richtlijnen en normen. Elke bedrijfsarts kent die kaders, richtlijnen en normen. Het medisch beroepsgeheim wordt altijd gerespecteerd.
 9. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg impliceert een goede bedrijfsarts: hij is opgeleid en geregistreerd op basis van in het beroepsprofiel vastgelegde en toetsbare kennis- en vaardigheidseisen.
 10. Goede bedrijfsgeneeskundige zorg wordt geleverd volgens afspraken die zijn overeengekomen met opdrachtgevers. Zulke overeenkomsten zijn nooit in strijd met deze tien kernwaarden. De bedrijfsarts is zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de overeenkomsten aan deze kernwaarden.

Bron: NVAB